27 september 2021

Gemeenteraad Gorinchem stelt Transitievisie Warmte 1.0 vast

Donderdag 23 september 2021 is de Transitievisie Warmte 1.0 door de gemeenteraad vastgesteld. In de Transitievisie Warmte wordt een route geschetst voor de geleidelijke overgang naar een aardgasvrij Gorinchem. Per gebied is onderzocht welke aardgasvrije alternatieven kansrijk zijn voor woningen en gebouwen in de stad. 

Luchtfoto van de gemeente Gorinchem

Uitdaging

Wethouder Kraaijeveld: “De grootste uitdaging die de komende jaren op het gebied van energietransitie op ons afkomt is het feit dat we met z’n allen van het aardgas afgaan. Met de Transitievisie Warmte ligt er nu een aanpak naar een aardgasvrij Gorinchem. De komende jaren gaan we per gebied of wijk in gesprek met inwoners, gebouweigenaren, ondernemers en andere partijen over de meest geschikte duurzame oplossing voor verwarmen, warm water en koken zonder gebruik van aardgas.”  

Verkenningsgebieden

In de Transitievisie Warmte staat hoe we stap voor stap naar een aardgasvrij Gorinchem willen. Per gebied is onderzocht welke huidige aardgasvrije alternatieven kansrijk zijn voor het verwarmen van woningen en gebouwen in de stad. Daarbij is een aantal verkenningsgebieden geselecteerd waar als eerste aan de slag gegaan kan worden. Zowel in de Gildenwijk als in Laag Dalem Zuid doen zich de komende jaren kansen voor om over te stappen naar een aardgasvrij warmtealternatief. Voor deze gebieden worden, mede afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen vanuit de Rijksoverheid, gebiedsuitvoeringsplannen opgesteld. Dit gebeurt samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partijen.

Richting in de aanpak

Het aardgasvrije alternatief per wijk of gebied staat dus nog niet vast. Pas in het uiteindelijke uitvoeringsplan wordt een definitieve keuze gemaakt. De Transitievisie Warmte is een eerste verkennende stap en geeft richting in de aanpak. De visie wordt eens in de drie jaar bijgesteld om zo in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Warmtenet Gildenwijk

Vooruitlopend op de Transitievisie Warmte is in februari 2021 door de gemeenteraad besloten om de eerste fase van het warmtenet in de Gildenwijk mogelijk te maken. In de eerste fase worden ongeveer 1.000 sociale huurwoningen van woningcorporatie Poort6, het kantoor van Poort6 en het stadhuis aangesloten op een warmtenet.

Achtergronden

Net als andere gemeenten staat ook Gorinchem voor de uitdaging om in 2050 aardgasvrij te zijn. De Rijksoverheid heeft in het Klimaatakkoord afgesproken dat de energievoorziening in Nederland in 2050 helemaal duurzaam moet zijn. Dat betekent: zonder gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas. We moeten dus op een andere manier koken en woningen en gebouwen op een duurzame manier verwarmen. In totaal moeten in Nederland zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen overstappen op andere manieren van verwarmen en koken. Dat is een grote opgave, die tegelijkertijd kansen biedt. Op termijn zorgt het onder andere voor beter geïsoleerde woningen en meer wooncomfort.

Transitievisie Warmte Gorinchem 1.0_23092021.pdf (7,07 Mb)

Transitievisie Warmte Gorinchem 1.0_lr_23092021.pdf (4,45 Mb)